Niet tevreden? Hier heeft u 100% Retourgarantie!

Algemene Voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden, van

DARUXX, Volendam, Nederland, 


1. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door DARUXX als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: "DARUXX") gesloten verkoopovereenkomsten.

1.2 DARUXX aanvaardt geen algemene voorwaarden van opdrachtgever (hierna: "Afnemer"), behoudens indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden door Daruxx schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien in de orderbevestiging van Daruxx  voorwaarden zijn opgenomen die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de orderbevestiging van Daruxx .


2. Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Daruxx zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door Daruxx  worden door Daruxx  schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Afnemer wordt ook geacht de bestelling van Daruxx  te hebben aanvaard indien hij om de uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

2.4 Een (order)bevestiging(en) van de Afnemer die afwijkt van de orderbevestiging van Daruxx , is (zijn) slechts bindend voor Daruxx  indien Daruxx  dergelijke afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 : Vanaf het moment waarop de bestelling is geplaatst is het niet meer mogelijk de bestelling te wijzigen of te annuleren


3. Prijs en betalingsvoorwaarden
3.1 De prijs in de orderbevestiging van Daruxx  is vast en exclusief Nederlandse BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen, van welke aard dan ook, nu of in de toekomst, die door de overheid, ongeacht of deze nu of in de toekomst, direct of indirect, worden geheven op de verkoop of het vervoer van de onder de overeenkomst vallende goederen, zijn voor rekening en risico van de Klant.

3.3 Daruxx  is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grondstoffen en hulpmaterialen, energie, producten of materialen die Daruxx  van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. Daruxx  zal de Klant van een dergelijke verhoging in kennis stellen.

3.4 Verrekening of retentie van betaling door de Afnemer is niet toegestaan, tenzij Daruxx  schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of retentie van betaling door de Afnemer is toegestaan.

3.5 Afnemer wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft de verschuldigde betalingen te voldoen. De vertragingsrente kan in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Daruxx  zonder enige beperking eigenaar van de goederen tot het moment dat de Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de volledige betaling(en) door Daruxx  extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor de opslag van de goederen indien het openstaande factuurbedrag niet volledig is betaald en er niet binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van het product van Daruxx  een verzendregeling is getroffen. De 1% wordt wekelijks in rekening gebracht totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Daruxx  is gerechtigd om bij online verkoop van de goederen een minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen.

3.9 Op de goederen van Daruxx  wordt garantie gegeven voor de duur van twaalf maanden nadat de Afnemer de goederen heeft gekocht. Daruxx  behoudt zich het recht voor om in geval van problemen te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Daruxx  besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, zal dit duidelijk worden aangegeven op het bestelformulier. Garanties van Daruxx zijn uitdrukkelijk niet van toepassing:

(1) waterschade aan de goederen van Daruxx ;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Daruxx ;

(3) aanpassingen aan de goederen van Daruxx  van Daruxx ;

(5) indien de goederen van Daruxx  voor andere doeleinden zijn gebruikt dan door Daruxx  zijn bestemd;

(6) extensief gebruik van de goederen van Daruxx  van de bestelling. Elke levering kan worden beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de goederen door deuren, ramen en/of liften passen. De prijzen zijn exclusief levering door een postdienst. De doorlooptijd is afhankelijk van de specifieke situatie.


4.2 Daruxx  is ontheven van de overeengekomen levertijden en -termijnen, voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst wezenlijk belemmeren. Alle moeilijkheden, van welke aard dan ook, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin zij zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijv. overstroming, ijs, oogstverlies, etc.), export- en importbeperkingen, problemen bij de productie, problemen bij de inkoop van grondstoffen, bedrijfsstoornissen (storing van apparatuur of machines, brand, et cetera), stakingen, personeelsgebrek of soortgelijke maatregelen, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden worden als wezenlijke belemmering van de uitvoering beschouwd.

4.3 In geval van een wezenlijke belemmering van de uitvoering volgens artikel 4.2 is Daruxx  gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van deze belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te doen of te kunnen leveren. Indien een dergelijke verlenging langer dan twee maanden zal duren, dan kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingstermijn is verstreken, kan deze partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Daruxx  zal de duur van de verlenging aan de Afnemer mededelen.

4.4 In geval van verlenging van de levertijd is Daruxx  gerechtigd, maar niet verplicht, om binnen de verlengingstermijn goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan de met de klant overeengekomen goederen of om mislukte leveringen te vervangen door goederen van gelijke waarde en kwaliteit van derden.

4.5 Indien de Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Daruxx , dan is Daruxx  gerechtigd de levering op te schorten met hetzelfde aantal dagen als de Afnemer in gebreke is gebleven, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende maatregelen. Daruxx  is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang de klant in verzuim is. In geval van faillissement van de Afnemer is Daruxx  gerechtigd om hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij verdere leveringen te annuleren; de door de Afnemer geleden schade is voor rekening van de Afnemer.

4.6 Op grond van het toepasselijke recht van de Europese Unie is Daruxx  gerechtigd om van de klant een gewaarmerkte kopie van de douanedocumenten te verlangen, waaruit blijkt dat de door Daruxx  geleverde goederen in het land van bestemming buiten de Europese Unie in het vrije verkeer zijn gebracht.5. Onderzoek en conformiteit met de specificaties
5.1 De Afnemer is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken en na te gaan of de geleverde goederen aan alle contractuele eisen voldoen.

5.2 Eventuele reclames over het geleverde dienen schriftelijk te geschieden en dienen Daruxx  uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van een gebrek aan overeenstemming van het geleverde te bereiken. Het gebruik van de goederen geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en als afstand van alle aanspraken met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten laten de verplichting van Afnemer tot betaling van de prijs voor de goederen onverlet. Na ontvangst van een melding van een gebrek is Daruxx  gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd of totdat het gebrek volledig is verholpen.6. Recht op terugzending
6.1 Bij bestellingen bij Daruxx  geldt een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen na levering, tenzij Daruxx  dit uitdrukkelijk uitsluit. De Afnemer heeft het recht de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking dient beschikbaar te zijn;

(ii) de goederen dienen in staat te zijn om door Daruxx  te worden doorverkocht;

(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Daruxx  wordt de bestelling geannuleerd. Het eventueel reeds door de Afnemer betaalde bedrag zal binnen 14 dagen na annulering worden teruggestort op de rekening van de Afnemer vanaf de oorspronkelijke betaling.

(iv) Annulering van bestellingen dient schriftelijk aan Daruxx  te geschieden.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht van retour:

  • goederen besteld voor zakelijke projecten;
  • Op maat gemaakte goederen.
  • Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

 

7. Overdracht van risico en eigendom
7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op Afnemer.

7.2 In geval van opschorting van de levering van goederen, in afwachting van betaling door Afnemer, alsmede van goederen die ten onrechte zijn afgekeurd of niet door Afnemer zijn geaccepteerd, worden deze door Daruxx  voor rekening en risico van Afnemer bewaard en opgeslagen.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op Afnemer en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Daruxx  berusten, tenzij en totdat Daruxx  volledige betaling van de goederen heeft ontvangen, inclusief alle bijkomende kosten, zoals rente, overliggeld, kosten, lasten, onkosten en dergelijke.

7.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst met Afnemer is Daruxx  gerechtigd, onverminderd de overige aan Daruxx  toekomende rechten, onmiddellijke herlevering te verlangen van de zaken waarop zij een beroep kan doen.

7.5 Totdat betaling van de goederen heeft plaatsgevonden, is Afnemer gerechtigd de goederen slechts voor zover nodig in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken en zal Afnemer, voor zover mogelijk, de zaken slechts voor zover nodig gebruiken.

i) de goederen afzonderlijk en duidelijk als goederen van Daruxx  geïdentificeerd te houden;

(ii) Daruxx  onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele aanspraken van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; en

iii) de goederen naar behoren te verzekeren.8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien de aansprakelijkheid van Daruxx  is vastgesteld, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was tot een maximum bedrag gelijk aan de met Daruxx  overeengekomen koopprijs. In geen geval is Daruxx  jegens de klant aansprakelijk voor enige andere vorm van bijzondere, incidentele, directe of indirecte, gevolg- of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, omzet- of winstderving, werkonderbreking, productiestilstand, aantasting van andere goederen of anderszins en al dan niet voortvloeiend uit of in verband met garantieverbreking, contractbreuk, verkeerde voorstelling of anderszins.


10. Verklaring van afstand
10.1 Indien Daruxx  op enig moment verzuimt enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal dit niet worden opgevat als een afstand van het recht van Daruxx  om te handelen of om een dergelijke bepaling of voorwaarde af te dwingen.


11. Beperking van de actie
11.1 Een vordering van de klant kan slechts worden ingesteld indien de klant Daruxx  binnen dertig (14) dagen na het moment waarop de klacht voor het eerst bij de klant bekend is geworden schriftelijk in kennis heeft gesteld van een vermeende vordering tegen Daruxx.


12. Toepasselijk recht en jurisdictie
12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, wordt uitgesloten.13. Naleving van wetten en normen
13.1 Daruxx  doet geen toezegging of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wet, verordening, regelgeving of norm ("wetten en normen") tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Daruxx  of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan eisen of beperkingen op grond van de wetten en normen van het land van levering van de goederen. Afnemer is exclusief verantwoordelijk voor:

(i) het waarborgen van de naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; en

ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of vrijgaven voor een dergelijk gebruik.


14. Intellectueel eigendom
14.1 De verkoop van goederen aan Afnemer verleent geen enkele licentie of recht op grond van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de samenstelling en/of toepassing van de goederen, en Afnemer neemt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom door zijn invoer en/of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of bij enige veredeling over.